Legislativa

Legislativa nyní prochází bouřlivými změnami viz.

Zákon č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

 

Dále pak:

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem. Různými způsoby (pravidelnou prohlídkou, zkouškou, měřením,...) se zjišťuje technický stav kontrolovaného elektrického zařízení.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Lhůty revizí

Při revizi elektrického zařízení se provádí prohlídka, kontrolní měření a přezkoušení jeho celkového stavu. Závěrem je zpráva o revizi, která určuje bezpečnost provozu elektrického zařízení.

Druhy revizí elektrických zařízení:

  • výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci
  • pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
Venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
Prostory určení ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy osob apod.) BD3, BD4 2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
Pojízdné převozné prostředky - 1
Prozatimní zařízení staveniště - 0,5

Určení vnějších vlivů

Pro stanovení periody pravidelných revizí je nutné určit prostředí ve kterém je elektrické zařízení provozováno. Výstupem je protokol o určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vlivy podmiňují. Podmínky pro určení vnějsích vlivů předepisu norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Zpráva o revizi elektrického zařízení obsahuje zejména následující údaje:

1) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
2) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
3) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,
4) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod,
5) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
6)

závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.

 

Lhůty kontrol a revizí hromosvodů

Pro lhůty provádění revizí a kontrol podle příslušné normy se určuje realizace hromosvodů:

  • Hromosvody zrealizované do 1.2.2009 řeší norma ČSN 34 1390, lhůty revizí pak norma ČSN 33 1500.

Předpis se odráží od použitých materiálů a typu konstrukce objektu,

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím nebezpečí výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

 

  • Hromosvody zrealizované po 1.2.2009 se revize a kontroly provádí v souladu s evropskou normou ČSN EN 62305.

Termíny pro revize v rámci této normy stanovují dle zařazení objektu do příslušné bezpečnostní třídy objektu (hladiny ochrany objektu). Tato třída (hladina) se stanovuje už v návrhu a projektové dokumentaci tohoto systému. Příslušné termíny jsou vypsány v ČSN EN 62305-3, v tabulce E.2.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol systému ochrany před bleskem a přepětím

Hladina ochrany 

(třída LPS)

Vizuální kontrola Úplná revize

Celková revize

kritických zařízení

I. a II. 1x za rok 1x za 2 roky 1x za rok
III. a IV. 1x za 2 roky 1x za 4 roky 1x za rok
Prostředí s nebezpečím výbuchu 1x za 6 měsíců 1x za rok 1x za rok

 

Třída LPS Druh objektu
I. budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, banky
II. supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy
III. rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV. budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod.

V této tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje revizní technik nebo odborná firma při realizaci a je uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, typ okolních podlah, zeminy,...)

Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízeních instalovaných v bytech, v podnicích, provozovnách...

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM?  KDO PROVÁDÍ?  PŘEDPIS LHŮTA
elektrická zař.     elektroinstalace      pravidelná revize            revizní technik            ČSN 33 1500         1x za 5let
   spotřebiče kontrola oprávněná osoba 85/1978 Sb. 1x za rok
pravidelná revize revizní technik ČSN 331600 ed.2 1x za rok až 2 roky